» » »

Malenczuk Maciej - Swieto Kobiet Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Swieto Kobiet Tabs

(ver. 1) Click to play this song!
Malenczuk Maciej
 Rating:
4/5 (4 votes)


 Swieto Kobiet lessons Tabs too difficult? Try these video lessons and learn fast
 
        OBCZAJENIE: Adam Sad³o

Komentarz obczajacza: Numer jest ban*lnie prosty, bez wzglêdu na to, czy gra siê go tak jak Maleñczuk, czy tak, jak ja to proponujê :). Ju¿ wyjaœniam: w oryginale, pocz¹tek ka¿dej zwrotki jest grany na strunach a nie ca³ym akordem - ja proponujê zrobiæ tak tylko przy pierwszej zwrotce (tak, dla zachowania klimatu) a potem jechaæ normalnym biciem... Solówki celowo nie zamieszczam, gdy¿ ten plik stworzy³em tylko na potrzeby mas ogniskowych grajków :) Oczywiœcie najlepiej uczyæ siê s³uchaj¹c orygina³u. Wszelkie komentarze i interpelacje proszê przesy³aæ na emalie... ¯yczê mi³ej zabawy!
   
 Emol				Hmol
W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet
 Hmol             Emol
A jednak w³aœnie ten dzieñ siê pamiêta
 Emol				Hmol
Doprawdy sk³adam tê wi¹zankê Tobie
 G  E  C  H
Z wyrzutów sumienia

 Emol                 Hmol
Niech¿e na gorsze nic ju¿ nigdy siê nie zmieni
 Hmol				Emol
I nic nie ka¿e ci byæ tward¹ i bez wad
 Emol				H
Miej zawsze du¿o dobrych rzeczy do jedzenia
  Hmol	  Amol   Fis    Hmol	  Amol   Fis    
Bezpieczny w³asny œwiat


Có¿ jeszcze tylko bukiet szczerych chêci
Co nie jest wiêcej wart ni¿ æwiartka w bramie
Niech nic ju¿ nigdy z³ego siê nie œwiêci
Œwiête niech - œwiêci siê 

Nie telep siê samotnie w czterech œcianach
W ka¿dy odg³os siê nie ws³uchuj jak ten pies
Niech tylko s³oñce w Twoje okno skoœnie wpada
Nie tylko ci¹gle deszcz

A ¿ycie Twoje niech¿e bêdzie ¿ywe
I pe³ne mi³ych ¿ywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fa³szywe
Mimo, ¿e, mimo, ¿e

Ubieraj siê w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj ca³y dzieñ
I nie traæ wiary - niech na Twoj¹ przysz³oœæ ca³¹
Nie padnie nigdy cieñ

W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet
A jednak w³aœnie ten dzieñ siê pamiêta
Doprawdy sk³adam tê wi¹zankê Tobie
Z wyrzutów sumienia
Hmol			Emol  		Amol		Fis
I-7------		I-7-----	I-5-----	I-2-----
I-7------		I-8-----	I-5-----	I-2-----
I-7------		I-9-----	I-5-----	I-3-----
I-9------		I-9-----	I-7-----	I-4-----
I-9------		I-7-----	I-7-----	I-4-----
I-7------		I-7-----	I-5-----	I-2-----
      
Submit corrections    Swieto Kobiet lessons Hard to play? Try these video lessons and learn fast Swieto Kobiet lessons
    
↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only