» » »

Mashina - Dani Chords

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Dani Chords

(ver. 1) Click to play this song!
Mashina
 Rating:
4/5 (4 votes)


 Dani lessons Tabs too difficult? Try these video lessons and learn fast
 
        This is excactly how Mashina plays the song.
The fonts may reverse themselves due to browser restrictions. This can easily be fixed 
copying and pasting this document into Word.
(NB: You can still play the chords without opening other programs, just remember to read 

This version is 100 % correct.

Ejoy!


	G	Em
íééçäù úøîà äúà
	G	Em
íéëøàúî å 
íä
	Em	A
øåöé÷ä úà úùôéçùë
	C	Am
øåôéñä äæ úìôð æà

	G	   Em
øáç ìò àåä øåôéñä
 G     Em
øãúñäì òñðù
Em	    A
ïéà÷å÷ çéøáä àåä
 C	          Am
ïéãñ åîë ïáì 
ïèùä

Ooohhh
G    D    C    X3

	G	   Em
ìéæøá øéö ìò íãøèñîà
G       Em
ìéæð óñë 
ä÷ìçî
Em	    A
øöçá åøð'æ äã
C	          Am
øëåî àåä èòî 
äðå÷ àåä

  G     Em
ìåôéì àìù øäæéú
  G         Em
ìåôøèðéàä ìù 
éë
Em	    A
äçå÷ô ïîæä ìë úìëúñî
C	     Am
êìù àîà úéááå

Ooohhh
G    D    C    X3  G                 Em
ñåèî óéìçäùë 
åúåà åñôú íä ïë
  G               Em
ñåñëì 
íéøèåù íéáìë íé÷éæà
    Em	     A
øîä èôùîä ãò 
øáë
C	     Am
øëæð íåàúô 
àåä

         G               Em
ìåçë êë ìë äéä 
íéìâä ìò íéùìåâ 
êéà
        G                    Em
ìåâò ÷ðò øåãë 
úéîåøã çåøäùë 
äçéøæá
       Em	                     A
úåàøì íéòìñä 
øùôà íéôå÷ù 
íééåùò íéîäå
C	              Am
úåìáì íéàöåé 
øçà äòé÷ùäå

 G    Em
íééçä øòèöî
  G      Em
íéëøàúî å 
íä
 Em	       A
øåöé÷ä úà úùôéçùë
 C	      Am
øåôéñä äæ úìôð æà

Ooohhh
G    D    C    X3
      
Submit corrections    Dani lessons Hard to play? Try these video lessons and learn fast Dani lessons
    
↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only