» » »

Mashina, Dani Chords (ver.1)

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Dani Chords (ver.1)

Mashina Tabs
 Rating:
4/5 (4 votes)
Dani lessons Tabs too difficult? Try these video lessons and learn fast
1
        This is excactly how Mashina plays the song.
The fonts may reverse themselves due to browser restrictions. This can easily be fixed 
copying and pasting this document into Word.
(NB: You can still play the chords without opening other programs, just remember to read 

This version is 100 % correct.

Ejoy!


	G	Em
íééçäù úøîà äúà
	G	Em
íéëøàúî å 
íä
	Em	A
øåöé÷ä úà úùôéçùë
	C	Am
øåôéñä äæ úìôð æà

	G	   Em
øáç ìò àåä øåôéñä
 G     Em
øãúñäì òñðù
Em	    A
ïéà÷å÷ çéøáä àåä
 C	          Am
ïéãñ åîë ïáì 
ïèùä

Ooohhh
G    D    C    X3

	G	   Em
ìéæøá øéö ìò íãøèñîà
G       Em
ìéæð óñë 
ä÷ìçî
Em	    A
øöçá åøð'æ äã
C	          Am
øëåî àåä èòî 
äðå÷ àåä

  G     Em
ìåôéì àìù øäæéú
  G         Em
ìåôøèðéàä ìù 
éë
Em	    A
äçå÷ô ïîæä ìë úìëúñî
C	     Am
êìù àîà úéááå

Ooohhh
G    D    C    X3  G                 Em
ñåèî óéìçäùë 
åúåà åñôú íä ïë
  G               Em
ñåñëì 
íéøèåù íéáìë íé÷éæà
    Em	     A
øîä èôùîä ãò 
øáë
C	     Am
øëæð íåàúô 
àåä

         G               Em
ìåçë êë ìë äéä 
íéìâä ìò íéùìåâ 
êéà
        G                    Em
ìåâò ÷ðò øåãë 
úéîåøã çåøäùë 
äçéøæá
       Em	                     A
úåàøì íéòìñä 
øùôà íéôå÷ù 
íééåùò íéîäå
C	              Am
úåìáì íéàöåé 
øçà äòé÷ùäå

 G    Em
íééçä øòèöî
  G      Em
íéëøàúî å 
íä
 Em	       A
øåöé÷ä úà úùôéçùë
 C	      Am
øåôéñä äæ úìôð æà

Ooohhh
G    D    C    X3
      
Submit corrections

comments powered by Disqus
↑ Back to top | Mashina Chords for Dani. Lyrics for acoustic guitar and electric guitar. 1 Tablatures and chords are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only