» » »

Misc Artists - Every Things Gonna Be Ok Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Every Things Gonna Be Ok Tabs

(ver. 1) Click to play this song!
Misc Artists
 Rating:
4/5 (4 votes)

 Every Things Gonna Be Ok lessons Tabs too difficult? Try these video lessons and learn fast
 
        ÐÏࡱá>þÿ	þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿ	
þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÀF€ó?=Ã¥Á€WordDocumentÿÿÿÿÿÿÿÿ#CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿnÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ--111-------------333--------------------------------e:------------------------------------------------------------------------ñþÿbc±²rst¦§	
lmÏÐ23€âãæç$%ˆ‰ìíOû÷óïëçãßÛ×ÓÏËÇÿ»·³¯«§£Ÿ›—“?‹‡ƒ{wsokg]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	&OP¡¢		e	f	g	©	ª	Þ	ß	;
<
—
˜
ò
ó
LM§¨ !./‘’òóOP¯°û÷óïëçãßÛ×ÓÏËÇÿ»·³¯«§£Ÿ›—“?‹‡ƒ{wsokg]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	&34š›hiÊË12š›œÖ×!"lmµ¶îï56€?‚ƒ„…†‡ˆû÷óïëçãßÛ×ÓÏËÇÿ»·³¯«§£Ÿ›—“?‹‡ƒ{wsokg]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	&ˆ‰Š‹Œ?Ž??‘’“”•–—˜™šû÷óïëçãßÛ×ÓÏËÇÿ»·]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	]a	ñÿc²st§
mÐ3€ãç%‰íP¢	f	g	ª	ß	<
˜
ó
M¨ýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½!!/’óP°4›iË2›œ×"m¶ï6?‚ƒ„…†‡ˆ‰Šýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½!Š‹Œ?Ž??‘’“”•–—˜™šýûù÷õóñïíëéçåãáßÜ¥e#À	ñš#©,"l,"l""

"
ªG("ì"˜"Tî"
GTimes New RomanSymbol ArialTimes New RomanBass intro x2G:------------------------------------------------------------------------------------------------D:----000222333----000222333----000222333777333222333-------------------------A:000-------------111-------------333--------------------------------------------------------E:------------------------------------------------------------------------------------------------guitar intro. play with bass 2nd time. palm muted.e:------------------------------------------------------------------------------------------------b:------------------------------------------------------------------------------------------------g:------------------------------------------------------------------------------------------------d:------------------------------------------------------------------------------------------------a:555555555550000000000000000000000000000000000-----------------------------e:------------------------------------------------------------------------------------------------  then rip into riff#1 non muted as fast as possiblex3riff #1e:-------------------------------------------------------------------------------------------------b:-------------------------------------------------------------------------------------------------g:----------------------------------------------------222-----------------------------------------d:----000222333----000222333----000222333----333222333---------------------------a:000-------------111-------------333----------------------------------------------------------e:-------------------------------------------------------------------------------------------------riff#2 x= palm mute chord down + up strokes 3 times on each chord.  a       f        c        ge:- --xxxxx----xxxxx----xxxxx-----xxxxx-----------------------------------------------------b:-1-xxxxx----xxxxx----xxxxx-----xxxxx-----------------------------------------------------g:-1-xxxxx----xxxxx--5-xxxxx-----xxxxx----------------------------------------------------d:-1-xxxxx--3-xxxxx--5-xxxxx--5-xxxxx----------------------------------------------------a:---xxxxx--3-xxxxx--3-xxxxx--5-xxxxx-----------------------------------------------------e:---xxxxx--1-xxxxx----xxxxx--3-xxxxx------------------------------------------------------riff#3 up and down strokes.e:      b:11111-------------------------------------------------------------------------------------------g:11111-----------55555-------------------------------------------------------------------------d:11111-11111--55555--55555-----------------------------------------------------------------a:---------11111--33333--55555-----------------------------------------------------------------e:---------33333-----------33333-----------------------------------------------------------------riff#4 slowly pick this riff. x2e:----------------------------------------------------------------------------------------------------b:----------------------------------------------------------------------------------------------------g:-------------------------------------3--------------------------------------------------------------d:----0--2--3---0--2--3---0--2--3----3--2--3-----------------------------------------------------a:-0-----------1-----------3--------------------------------------------------------------------------e:------------------------------------------------------------------------------------------------------riff#5 palm mute.x2 then play as fast as possible unmuted.e:------------------------------------------------------------------------b:------------------------------------------------------------------------g:-----------------------------------------------------333--------------d:-----000222333----000222333----000222333----333222333-a:-000-----------ñš
ñš©ÿÿÿÿÿÿÿÿ7K@ñÿNormala	"A@òÿ¡"Default Paragraph FontÐÿ@þÿ
ÿÿÿÿ	ÀFMicrosoft Word 6.0 Document
MSWordDocWord.Document.6ô9²q
      
Submit corrections


    Every Things Gonna Be Ok lessons Hard to play? Try these video lessons and learn fast Every Things Gonna Be Ok lessons
    
↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only